+48 519 792 065

kubicki.artur@wp.pl

USŁUGI

 • przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji,
 • przygotowanie postulatów do opracowywanych przez Miasto lub Gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie wniosku o zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • analizę możliwości zabudowy działki dla planowanych inwestycji w świetle przepisów techniczno-budowlanych,
 • ustalenie zakresu dokumentów i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wniosku do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych,
 • przygotowanie wniosku do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • sprawdzanie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi planowanej zabudowy działek pod kątem negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie,
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przygotowanie odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej.